You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
PhysicalzValorNov 13, 2012 @ 8:37:31 pm
NadrakMaj'DulNov 13, 2012 @ 9:18:50 pm
TuplatSplitpawNov 13, 2012 @ 9:23:54 pm
UnknownSkyfireNov 13, 2012 @ 9:52:25 pm
PlexxNagafen (old)Nov 13, 2012 @ 9:56:42 pm
RaitonAntonia BayleNov 13, 2012 @ 10:14:14 pm
RagnaphoreStormsNov 13, 2012 @ 10:27:01 pm
DecepttiveHalls of FateNov 13, 2012 @ 10:37:13 pm
UnknownSebilisNov 14, 2012 @ 1:31:10 am
BreuTestNov 14, 2012 @ 2:11:22 am
ПаккитоBarren SkyNov 14, 2012 @ 4:40:47 am
UnknownHarla DarNov 14, 2012 @ 5:00:04 am
LedanDrunderJan 20, 2016 @ 9:21:09 am
BlinkybillIsle of RefugeJul 1, 2016 @ 5:57:43 pm
PepaRivervaleNov 6, 2019 @ 11:50:24 am
Historical Item Discovery Data
PhysicalValorNov 13, 2012 @ 8:37:31 pm
NadrakButcherblockNov 13, 2012 @ 9:18:50 pm
TuplatSplitpawNov 13, 2012 @ 9:23:54 pm
Unknown or HiddenFreeportNov 13, 2012 @ 9:29:51 pm
KhemoOasisNov 13, 2012 @ 9:41:27 pm
Unknown or HiddenPermafrostNov 13, 2012 @ 9:52:25 pm
PlexxNagafenNov 13, 2012 @ 9:56:42 pm
RagnaphoreStormsNov 13, 2012 @ 10:27:01 pm
DecepttiveEverfrostNov 13, 2012 @ 10:37:13 pm
NikolausCrushboneNov 13, 2012 @ 10:37:38 pm
AgamimnonUnrestNov 13, 2012 @ 10:41:47 pm
LinarieGukNov 13, 2012 @ 10:42:00 pm