You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
KattieSkyfireNov 13, 2012 @ 8:18:16 pm
CheribombAntonia BayleNov 13, 2012 @ 8:21:58 pm
PickettHalls of FateNov 13, 2012 @ 8:24:46 pm
YoshimiSplitpawNov 13, 2012 @ 8:32:22 pm
EbeusStormsNov 13, 2012 @ 8:41:48 pm
SyncrSebilisNov 13, 2012 @ 8:55:25 pm
JoleyMaj'DulNov 13, 2012 @ 9:04:33 pm
NorijanneValorNov 13, 2012 @ 9:37:33 pm
WolfinTestNov 14, 2012 @ 2:27:39 am
UnknownBarren SkyNov 14, 2012 @ 3:18:39 am
OlivkaHarla DarNov 14, 2012 @ 8:02:00 am
Historical Item Discovery Data
HireaNagafenNov 13, 2012 @ 8:17:35 pm
JaylahCrushboneNov 13, 2012 @ 8:18:15 pm
KattiePermafrostNov 13, 2012 @ 8:18:16 pm
AstealuGukNov 13, 2012 @ 8:19:10 pm
Unknown or HiddenFreeportNov 13, 2012 @ 8:20:26 pm
KirabellaOasisNov 13, 2012 @ 8:20:30 pm
PickettEverfrostNov 13, 2012 @ 8:24:46 pm
Unknown or HiddenUnrestNov 13, 2012 @ 8:25:51 pm
YoshimiSplitpawNov 13, 2012 @ 8:32:22 pm
EbeusStormsNov 13, 2012 @ 8:41:48 pm
JoleyButcherblockNov 13, 2012 @ 9:04:33 pm
NorijanneValorNov 13, 2012 @ 9:37:33 pm