You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
OskacatSplitpawNov 12, 2014 @ 12:30:15 am
XentinMaj'DulNov 12, 2014 @ 12:42:32 am
SerrenialSkyfireNov 12, 2014 @ 1:03:11 am
NizardAntonia BayleNov 12, 2014 @ 1:24:45 am
UnknownStormsNov 12, 2014 @ 1:37:28 am
ShayduHalls of FateNov 12, 2014 @ 3:46:57 am
SuceriSebilisNov 12, 2014 @ 4:29:04 am
ШантельBarren SkyNov 12, 2014 @ 6:38:17 am
OgabValorNov 12, 2014 @ 8:35:04 am
UnknownHarla DarNov 12, 2014 @ 6:58:41 pm
RamelTestNov 14, 2014 @ 4:14:55 pm
GamefisherNagafen (old)Nov 15, 2014 @ 7:25:40 am
UnknownDrunderSep 24, 2015 @ 5:18:41 pm
UnknownIsle of RefugeJun 29, 2016 @ 12:01:41 am
AlbiaRivervaleNov 6, 2019 @ 6:02:59 am
Historical Item Discovery Data
ArgyanUnrestNov 12, 2014 @ 12:15:00 am
LivingstonFreeportNov 12, 2014 @ 12:19:12 am
OskacatSplitpawNov 12, 2014 @ 12:30:15 am
ZedrinCrushboneNov 12, 2014 @ 12:31:28 am
XentinButcherblockNov 12, 2014 @ 12:42:32 am
SerrenialPermafrostNov 12, 2014 @ 1:03:11 am
VaehinaStormsNov 12, 2014 @ 1:37:28 am
ThistleclawGukNov 12, 2014 @ 2:20:55 am
DybbukOasisNov 12, 2014 @ 2:40:59 am
ShayduEverfrostNov 12, 2014 @ 3:46:57 am
OgabValorNov 12, 2014 @ 8:35:04 am
GamefisherNagafenNov 15, 2014 @ 7:25:40 am