You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
UnknownSkyfireNov 14, 2007 @ 4:27:14 am
TyrvalAntonia BayleNov 14, 2007 @ 6:43:43 am
LastallSebilisNov 14, 2007 @ 1:52:11 pm
DavkisHalls of FateNov 14, 2007 @ 5:33:33 pm
UnknownNagafen (old)Nov 14, 2007 @ 8:15:05 pm
BerrykissMaj'DulNov 15, 2007 @ 12:40:30 am
HaraanStormsNov 15, 2007 @ 1:26:15 pm
UnknownTestNov 17, 2007 @ 8:48:23 pm
UnknownHarla DarDec 20, 2007 @ 12:00:08 pm
UnknownBarren SkyDec 21, 2007 @ 10:58:35 am
LedanDrunderJan 20, 2016 @ 9:21:09 am
UnknownIsle of RefugeJun 29, 2016 @ 1:52:26 am
PenguinStormholdAug 17, 2016 @ 1:36:55 am
UnknownFallen GateMay 31, 2018 @ 3:47:43 pm
SoftpawsRivervaleNov 14, 2019 @ 5:02:51 pm
RavenlockKaladimJun 24, 2020 @ 4:09:13 pm
Historical Item Discovery Data
YepeCrushboneNov 14, 2007 @ 1:05:33 am
Unknown or HiddenPermafrostNov 14, 2007 @ 4:27:14 am
Unknown or HiddenGukNov 14, 2007 @ 10:22:00 am
AayinUnrestNov 14, 2007 @ 2:44:18 pm
DavkisEverfrostNov 14, 2007 @ 5:33:33 pm
Unknown or HiddenNagafenNov 14, 2007 @ 8:15:05 pm
BerrykissButcherblockNov 15, 2007 @ 12:40:30 am
Unknown or HiddenOasisNov 15, 2007 @ 4:44:57 am
HaraanStormsNov 15, 2007 @ 1:26:15 pm
Unknown or HiddenFreeportAug 23, 2010 @ 7:54:16 am