You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
UnknownAntonia BayleNov 13, 2012 @ 8:41:37 pm
YendodirgeMaj'DulNov 13, 2012 @ 8:53:08 pm
TuplatSplitpawNov 13, 2012 @ 8:58:14 pm
CheapwilliesSkyfireNov 13, 2012 @ 9:04:58 pm
CarriganValorNov 13, 2012 @ 9:07:35 pm
ScarcrowSebilisNov 13, 2012 @ 9:19:22 pm
NimitzStormsNov 13, 2012 @ 9:38:09 pm
TuchayHalls of FateNov 13, 2012 @ 10:09:46 pm
AsratxNagafen (old)Nov 13, 2012 @ 11:16:46 pm
LujiTestNov 14, 2012 @ 12:41:09 am
GranviBarren SkyNov 14, 2012 @ 4:39:55 am
UnknownHarla DarNov 14, 2012 @ 5:24:46 am
LedanDrunderJan 20, 2016 @ 9:21:09 am
UnknownIsle of RefugeJul 2, 2016 @ 10:24:15 pm
SebeneRivervaleNov 6, 2019 @ 5:56:37 pm
Historical Item Discovery Data
YendodirgeButcherblockNov 13, 2012 @ 8:53:08 pm
UscumUnrestNov 13, 2012 @ 8:54:32 pm
TuplatSplitpawNov 13, 2012 @ 8:58:14 pm
NyllaGukNov 13, 2012 @ 9:01:51 pm
CheapwilliesPermafrostNov 13, 2012 @ 9:04:58 pm
CarriganValorNov 13, 2012 @ 9:07:35 pm
BoneslicerOasisNov 13, 2012 @ 9:36:01 pm
NimitzStormsNov 13, 2012 @ 9:38:09 pm
EpsillonCrushboneNov 13, 2012 @ 9:41:49 pm
TuchayEverfrostNov 13, 2012 @ 10:09:46 pm
AsratxNagafenNov 13, 2012 @ 11:16:46 pm
SpitefulFreeportNov 13, 2012 @ 11:37:16 pm