You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
MogrimMaj'DulNov 17, 2015 @ 8:01:45 pm
HallannSkyfireNov 17, 2015 @ 8:01:56 pm
ZabekisHalls of FateNov 17, 2015 @ 8:02:00 pm
UnknownValorNov 17, 2015 @ 8:02:28 pm
MythgardStormsNov 17, 2015 @ 8:02:57 pm
KasaTestNov 17, 2015 @ 8:03:29 pm
UnknownSplitpawNov 17, 2015 @ 8:04:47 pm
ManyoshuAntonia BayleNov 17, 2015 @ 8:05:02 pm
TutitamBarren SkyNov 17, 2015 @ 8:07:21 pm
UnknownHarla DarNov 17, 2015 @ 8:11:09 pm
TomshindoSebilisNov 17, 2015 @ 8:16:23 pm
PittaDrunderJan 22, 2016 @ 11:13:53 pm
KuuleiIsle of RefugeJun 28, 2016 @ 7:03:37 pm
Historical Item Discovery Data
Unknown or HiddenValorNov 17, 2015 @ 8:02:28 pm
MythgardStormsNov 17, 2015 @ 8:02:57 pm
ForzakenSplitpawNov 17, 2015 @ 8:04:47 pm