You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
UnknownHarla DarNov 17, 2015 @ 11:39:12 pm
OnguentStormsNov 17, 2015 @ 11:48:22 pm
RoewaneMaj'DulNov 18, 2015 @ 1:51:46 am
HabsattValorNov 18, 2015 @ 3:43:28 am
BeastdorAntonia BayleNov 18, 2015 @ 6:40:20 am
SparkplugSkyfireNov 18, 2015 @ 10:40:40 am
PaendoraHalls of FateNov 18, 2015 @ 4:55:08 pm
StumpetSplitpawNov 18, 2015 @ 10:10:28 pm
AnnoyingSebilisNov 19, 2015 @ 12:41:40 am
ZawesBarren SkyNov 19, 2015 @ 8:56:17 pm
ScratchyaTestNov 27, 2015 @ 5:18:26 am
GrunjanaIsle of RefugeJul 5, 2016 @ 2:14:02 am
UnknownDrunderDec 5, 2017 @ 9:31:43 pm
Historical Item Discovery Data
OnguentStormsNov 17, 2015 @ 11:48:22 pm
HabsattValorNov 18, 2015 @ 3:43:28 am
StumpetSplitpawNov 18, 2015 @ 10:10:28 pm