You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
PhysicalzValorNov 13, 2012 @ 8:46:24 pm
MezztacularAntonia BayleNov 13, 2012 @ 8:55:44 pm
KhatonayNagafen (old)Nov 13, 2012 @ 9:04:08 pm
UnknownHalls of FateNov 13, 2012 @ 9:22:33 pm
UnknownMaj'DulNov 13, 2012 @ 9:32:13 pm
HavoxeqSkyfireNov 13, 2012 @ 9:44:10 pm
ScarcrowSebilisNov 13, 2012 @ 10:11:52 pm
NefilimSplitpawNov 13, 2012 @ 10:31:40 pm
ThiusStormsNov 14, 2012 @ 12:54:06 am
LujiTestNov 14, 2012 @ 1:54:19 am
KristianBarren SkyNov 14, 2012 @ 5:52:31 am
FludikHarla DarNov 14, 2012 @ 7:57:20 am
LedanDrunderJan 20, 2016 @ 9:21:09 am
ThorIsle of RefugeJul 2, 2016 @ 3:40:15 am
UnknownRivervaleNov 6, 2019 @ 3:54:01 am
Historical Item Discovery Data
PhysicalValorNov 13, 2012 @ 8:46:24 pm
ZiduCrushboneNov 13, 2012 @ 8:57:55 pm
KhatonayNagafenNov 13, 2012 @ 9:04:08 pm
WarsignEverfrostNov 13, 2012 @ 9:22:33 pm
SerikButcherblockNov 13, 2012 @ 9:32:13 pm
HavoxxPermafrostNov 13, 2012 @ 9:44:10 pm
NyllaGukNov 13, 2012 @ 10:27:59 pm
FabbricFreeportNov 13, 2012 @ 10:29:54 pm
NefilimSplitpawNov 13, 2012 @ 10:31:40 pm
Unknown or HiddenUnrestNov 13, 2012 @ 10:36:35 pm
CirusOasisNov 13, 2012 @ 11:01:16 pm
ThiusStormsNov 14, 2012 @ 12:54:06 am