You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
XyryaValorNov 13, 2012 @ 8:59:04 pm
LovidicusAntonia BayleNov 13, 2012 @ 9:22:09 pm
UnknownHalls of FateNov 13, 2012 @ 9:29:51 pm
NerialaNagafen (old)Nov 13, 2012 @ 9:39:23 pm
ReddranthMaj'DulNov 13, 2012 @ 9:49:31 pm
BitumenzSplitpawNov 13, 2012 @ 10:00:16 pm
MichaeltheredSkyfireNov 13, 2012 @ 10:24:47 pm
NabetaSebilisNov 13, 2012 @ 10:45:58 pm
MythgardStormsNov 13, 2012 @ 11:31:04 pm
BreuTestNov 14, 2012 @ 2:11:45 am
LiynBarren SkyNov 14, 2012 @ 6:45:23 am
FludikHarla DarNov 14, 2012 @ 8:09:57 am
LedanDrunderJan 20, 2016 @ 9:21:09 am
BuddeyIsle of RefugeJul 4, 2016 @ 6:39:38 pm
MeggarraRivervaleNov 6, 2019 @ 6:47:29 pm
Historical Item Discovery Data
XyryaValorNov 13, 2012 @ 8:59:04 pm
BillianceOasisNov 13, 2012 @ 9:17:17 pm
WarsignEverfrostNov 13, 2012 @ 9:29:51 pm
NerialaNagafenNov 13, 2012 @ 9:39:23 pm
ReddranthButcherblockNov 13, 2012 @ 9:49:31 pm
GorionUnrestNov 13, 2012 @ 9:57:14 pm
BitumenSplitpawNov 13, 2012 @ 10:00:16 pm
NyotaFreeportNov 13, 2012 @ 10:24:39 pm
MichaeltheredPermafrostNov 13, 2012 @ 10:24:47 pm
PlatohGukNov 13, 2012 @ 10:28:03 pm
ManraaCrushboneNov 13, 2012 @ 10:50:43 pm
MythgardStormsNov 13, 2012 @ 11:31:04 pm