You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
KuuleiHalls of FateNov 12, 2013 @ 7:56:58 pm
KronarisValorNov 12, 2013 @ 8:03:06 pm
UnknownAntonia BayleNov 12, 2013 @ 8:05:01 pm
TidleySkyfireNov 12, 2013 @ 8:08:54 pm
UnknownSebilisNov 12, 2013 @ 8:12:50 pm
CherrineSplitpawNov 12, 2013 @ 8:22:28 pm
BriaraMaj'DulNov 12, 2013 @ 8:34:22 pm
KatrienTestNov 12, 2013 @ 8:57:58 pm
UnknownNagafen (old)Nov 12, 2013 @ 9:33:12 pm
LimbüsStormsNov 12, 2013 @ 10:46:24 pm
AlykettaHarla DarNov 12, 2013 @ 11:28:35 pm
EverdragBarren SkyNov 13, 2013 @ 1:16:28 am
UnknownIsle of RefugeJul 2, 2016 @ 4:41:31 am
CasarougeDrunderAug 29, 2016 @ 5:02:41 pm
UnknownRivervaleNov 7, 2019 @ 11:54:40 pm
Historical Item Discovery Data
KuuleisEverfrostNov 12, 2013 @ 7:56:58 pm
KronarisValorNov 12, 2013 @ 8:03:06 pm
JaylahCrushboneNov 12, 2013 @ 8:07:16 pm
KamojOasisNov 12, 2013 @ 8:07:26 pm
TidleyPermafrostNov 12, 2013 @ 8:08:54 pm
FreespiritFreeportNov 12, 2013 @ 8:14:49 pm
TarghanUnrestNov 12, 2013 @ 8:17:58 pm
LyrinaSplitpawNov 12, 2013 @ 8:22:28 pm
BriaraButcherblockNov 12, 2013 @ 8:34:22 pm
ThistleclawGukNov 12, 2013 @ 8:47:15 pm
GenitracerNagafenNov 12, 2013 @ 9:33:12 pm
LimbusStormsNov 12, 2013 @ 10:46:24 pm