You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
NelleValorNov 17, 2015 @ 9:42:57 pm
UnknownBarren SkyNov 17, 2015 @ 9:50:35 pm
UnknownSkyfireNov 17, 2015 @ 10:50:29 pm
CloverwineMaj'DulNov 18, 2015 @ 2:13:15 am
SarfySebilisNov 18, 2015 @ 3:11:56 am
AmevaAntonia BayleNov 18, 2015 @ 3:14:23 am
SummerszHalls of FateNov 18, 2015 @ 5:09:48 am
SarxStormsNov 18, 2015 @ 9:43:33 am
UnknownSplitpawNov 18, 2015 @ 3:57:06 pm
VovvkaHarla DarNov 19, 2015 @ 11:04:49 am
LifesanillTestNov 25, 2015 @ 5:04:08 am
UnknownIsle of RefugeJul 6, 2016 @ 11:57:19 pm
DylozDrunderDec 29, 2017 @ 5:28:59 am
UnknownRivervaleNov 9, 2019 @ 9:44:45 pm
Historical Item Discovery Data
NelleValorNov 17, 2015 @ 9:42:57 pm
SarxStormsNov 18, 2015 @ 9:43:33 am
IpokittySplitpawNov 18, 2015 @ 3:57:06 pm