You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
WinkieSkyfireNov 11, 2014 @ 7:05:53 pm
LokimMaj'DulNov 11, 2014 @ 7:17:34 pm
NabuSplitpawNov 11, 2014 @ 7:23:11 pm
LausbubValorNov 11, 2014 @ 7:50:03 pm
BeltigarAntonia BayleNov 11, 2014 @ 8:08:03 pm
FreadHalls of FateNov 11, 2014 @ 8:14:02 pm
GadascStormsNov 11, 2014 @ 8:18:10 pm
UnknownBarren SkyNov 11, 2014 @ 11:51:06 pm
UnknownHarla DarNov 12, 2014 @ 5:06:05 am
ElughiaSebilisNov 12, 2014 @ 8:11:25 am
BrianaTestNov 25, 2014 @ 10:26:22 pm
AcimDrunderJan 23, 2016 @ 2:57:58 pm
HiddenIsle of RefugeJun 29, 2016 @ 2:29:05 pm
Historical Item Discovery Data
WinkiePermafrostNov 11, 2014 @ 7:05:53 pm
DixxonGukNov 11, 2014 @ 7:14:55 pm
LokimButcherblockNov 11, 2014 @ 7:17:34 pm
NabuSplitpawNov 11, 2014 @ 7:23:11 pm
StormyweatherFreeportNov 11, 2014 @ 7:47:14 pm
LausbubValorNov 11, 2014 @ 7:50:03 pm
BlackstoneOasisNov 11, 2014 @ 8:08:56 pm
FreadEverfrostNov 11, 2014 @ 8:14:02 pm
GadascStormsNov 11, 2014 @ 8:18:10 pm
RuhanCrushboneNov 11, 2014 @ 8:25:02 pm
FlipsydeUnrestNov 11, 2014 @ 9:16:26 pm
RaydenwinsNagafenNov 16, 2014 @ 6:07:31 pm