You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
NadrakMaj'DulNov 13, 2012 @ 4:37:04 pm
PonyoAntonia BayleNov 13, 2012 @ 5:11:27 pm
SlinkyHalls of FateNov 13, 2012 @ 5:24:48 pm
MemaiSebilisNov 13, 2012 @ 5:58:35 pm
ArgowalStormsNov 13, 2012 @ 8:39:26 pm
AntonieValorNov 13, 2012 @ 10:37:21 pm
FaeladinSplitpawNov 14, 2012 @ 12:06:16 am
DidgySkyfireNov 14, 2012 @ 12:17:51 am
ПаккитоBarren SkyNov 14, 2012 @ 2:36:54 am
UnknownHarla DarNov 14, 2012 @ 10:23:47 am
LujiTestNov 14, 2012 @ 9:30:05 pm
GarhixDrunderJan 15, 2016 @ 6:10:33 pm
StrumIsle of RefugeJul 5, 2016 @ 12:37:33 am
Historical Item Discovery Data
NadrakButcherblockNov 13, 2012 @ 4:37:04 pm
BillianceOasisNov 13, 2012 @ 4:46:06 pm
SlinkyEverfrostNov 13, 2012 @ 5:24:48 pm
DukewoodFreeportNov 13, 2012 @ 5:39:39 pm
LugterNagafenNov 13, 2012 @ 7:27:20 pm
LuminolUnrestNov 13, 2012 @ 7:46:03 pm
XupawCrushboneNov 13, 2012 @ 7:56:13 pm
GatekeeperzGukNov 13, 2012 @ 8:06:13 pm
ArgowalStormsNov 13, 2012 @ 8:39:26 pm
AntonieValorNov 13, 2012 @ 10:37:21 pm
FaeladinSplitpawNov 14, 2012 @ 12:06:16 am
DidgyPermafrostNov 14, 2012 @ 12:17:51 am