You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
KashimaValorNov 13, 2012 @ 4:34:44 pm
SlinkyHalls of FateNov 13, 2012 @ 4:59:23 pm
PonyoAntonia BayleNov 13, 2012 @ 5:12:34 pm
LunastariaeaMaj'DulNov 13, 2012 @ 5:43:07 pm
ShyneSkyfireNov 13, 2012 @ 7:04:14 pm
MemaiSebilisNov 13, 2012 @ 9:46:43 pm
RagnaphoreStormsNov 14, 2012 @ 1:26:54 am
UnknownSplitpawNov 14, 2012 @ 2:18:52 am
UnknownHarla DarNov 14, 2012 @ 4:49:16 am
UnknownBarren SkyNov 14, 2012 @ 9:04:56 am
TayeTestNov 22, 2012 @ 5:58:26 pm
EpilahDrunderMar 25, 2016 @ 9:14:45 pm
UnknownIsle of RefugeJun 29, 2016 @ 9:23:04 pm
Historical Item Discovery Data
KashimaValorNov 13, 2012 @ 4:34:44 pm
SlinkyEverfrostNov 13, 2012 @ 4:59:23 pm
KelethosUnrestNov 13, 2012 @ 5:01:44 pm
DryzellaFreeportNov 13, 2012 @ 5:13:20 pm
LunastariaeaButcherblockNov 13, 2012 @ 5:43:07 pm
ClairOasisNov 13, 2012 @ 6:17:11 pm
ShynePermafrostNov 13, 2012 @ 7:04:14 pm
LugterNagafenNov 13, 2012 @ 7:56:42 pm
OgrenCrushboneNov 13, 2012 @ 8:01:31 pm
ShadowdoomGukNov 13, 2012 @ 8:50:00 pm
RagnaphoreStormsNov 14, 2012 @ 1:26:54 am
Unknown or HiddenSplitpawNov 14, 2012 @ 2:18:52 am