You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
OskacatSplitpawNov 11, 2014 @ 7:30:15 pm
XentinMaj'DulNov 11, 2014 @ 7:42:32 pm
SerrenialSkyfireNov 11, 2014 @ 8:03:11 pm
NizardAntonia BayleNov 11, 2014 @ 8:24:45 pm
VaehinaStormsNov 11, 2014 @ 8:37:28 pm
ShayduHalls of FateNov 11, 2014 @ 10:46:57 pm
SuceriSebilisNov 11, 2014 @ 11:29:04 pm
ШантельBarren SkyNov 12, 2014 @ 1:38:17 am
OgabValorNov 12, 2014 @ 3:35:04 am
UnknownHarla DarNov 12, 2014 @ 1:58:41 pm
RamelTestNov 14, 2014 @ 11:14:55 am
UnknownDrunderSep 24, 2015 @ 1:18:41 pm
UnknownIsle of RefugeJun 28, 2016 @ 8:01:41 pm
Historical Item Discovery Data
ArgyanUnrestNov 11, 2014 @ 7:15:00 pm
LivingstonFreeportNov 11, 2014 @ 7:19:12 pm
OskacatSplitpawNov 11, 2014 @ 7:30:15 pm
ZedrinCrushboneNov 11, 2014 @ 7:31:28 pm
XentinButcherblockNov 11, 2014 @ 7:42:32 pm
SerrenialPermafrostNov 11, 2014 @ 8:03:11 pm
VaehinaStormsNov 11, 2014 @ 8:37:28 pm
ThistleclawGukNov 11, 2014 @ 9:20:55 pm
DybbukOasisNov 11, 2014 @ 9:40:59 pm
ShayduEverfrostNov 11, 2014 @ 10:46:57 pm
OgabValorNov 12, 2014 @ 3:35:04 am
GamefisherNagafenNov 15, 2014 @ 2:25:40 am