You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
NeveahaSkyfireNov 11, 2014 @ 6:57:20 pm
MinisteriSplitpawNov 11, 2014 @ 7:06:05 pm
DamiyaMaj'DulNov 11, 2014 @ 7:51:38 pm
BanduganBarren SkyNov 11, 2014 @ 8:01:35 pm
EdelStormsNov 11, 2014 @ 8:34:33 pm
MysbeeAntonia BayleNov 11, 2014 @ 8:43:07 pm
SamtpfoteValorNov 11, 2014 @ 9:07:13 pm
NnyantaSebilisNov 11, 2014 @ 10:03:58 pm
OolonxHalls of FateNov 11, 2014 @ 11:31:14 pm
UnknownHarla DarNov 12, 2014 @ 4:39:30 am
SehipTestNov 12, 2014 @ 4:00:40 pm
SinnnsDrunderJan 21, 2016 @ 7:46:46 am
UnknownIsle of RefugeJun 30, 2016 @ 2:12:30 am
Historical Item Discovery Data
NeveahaPermafrostNov 11, 2014 @ 6:57:20 pm
MinisteriSplitpawNov 11, 2014 @ 7:06:05 pm
BarrelchestbobUnrestNov 11, 2014 @ 7:17:32 pm
CinamonCrushboneNov 11, 2014 @ 7:19:31 pm
LealuasOasisNov 11, 2014 @ 7:50:32 pm
DamiyaButcherblockNov 11, 2014 @ 7:51:38 pm
Unknown or HiddenFreeportNov 11, 2014 @ 8:19:41 pm
EdelStormsNov 11, 2014 @ 8:34:33 pm
SamtpfoteValorNov 11, 2014 @ 9:07:13 pm
Unknown or HiddenGukNov 11, 2014 @ 9:08:30 pm
GaamoskobNagafenNov 11, 2014 @ 10:54:06 pm
OolonxEverfrostNov 11, 2014 @ 11:31:14 pm