You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
StondgoatHalls of FateNov 11, 2014 @ 6:41:29 pm
BoontunesAntonia BayleNov 11, 2014 @ 6:44:23 pm
QuizzyMaj'DulNov 11, 2014 @ 6:46:47 pm
NapacojibkaBarren SkyNov 11, 2014 @ 6:48:51 pm
UnknownSkyfireNov 11, 2014 @ 6:52:41 pm
ActaeeStormsNov 11, 2014 @ 6:56:42 pm
OohhValorNov 11, 2014 @ 6:57:57 pm
ScizoeffectiveSplitpawNov 11, 2014 @ 7:04:16 pm
AxbattlerSebilisNov 11, 2014 @ 8:16:33 pm
UnknownHarla DarNov 11, 2014 @ 10:14:50 pm
RamelTestNov 14, 2014 @ 11:08:31 am
LedanDrunderJan 20, 2016 @ 4:21:09 am
UnknownIsle of RefugeJun 29, 2016 @ 2:39:29 pm
Historical Item Discovery Data
StondgoatEverfrostNov 11, 2014 @ 6:41:29 pm
FurisoUnrestNov 11, 2014 @ 6:45:21 pm
QuizzyButcherblockNov 11, 2014 @ 6:46:47 pm
OkimecGukNov 11, 2014 @ 6:49:15 pm
Unknown or HiddenNagafenNov 11, 2014 @ 6:50:34 pm
GrayvenFreeportNov 11, 2014 @ 6:51:58 pm
Unknown or HiddenPermafrostNov 11, 2014 @ 6:52:41 pm
BreannaOasisNov 11, 2014 @ 6:54:36 pm
ActaeeStormsNov 11, 2014 @ 6:56:42 pm
OohhValorNov 11, 2014 @ 6:57:57 pm
LambtronCrushboneNov 11, 2014 @ 7:01:45 pm
ScizoeffectiveSplitpawNov 11, 2014 @ 7:04:16 pm