You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
JoccoSkyfireNov 11, 2014 @ 7:11:13 pm
RaznaiiAntonia BayleNov 11, 2014 @ 7:52:34 pm
UnknownBarren SkyNov 11, 2014 @ 8:17:51 pm
CeriumHalls of FateNov 11, 2014 @ 8:55:07 pm
SnowdropSebilisNov 11, 2014 @ 9:02:33 pm
PhllikSplitpawNov 11, 2014 @ 9:14:32 pm
SpacecaseMaj'DulNov 11, 2014 @ 9:28:57 pm
OgabValorNov 12, 2014 @ 12:20:54 am
EfegiStormsNov 12, 2014 @ 4:34:23 am
KaltHarla DarNov 14, 2014 @ 3:22:40 pm
KedessTestNov 17, 2014 @ 10:59:53 am
LedanDrunderJan 20, 2016 @ 4:21:09 am
WallaceIsle of RefugeJun 29, 2016 @ 7:41:19 am
Historical Item Discovery Data
JoccoPermafrostNov 11, 2014 @ 7:11:13 pm
BonkybutsUnrestNov 11, 2014 @ 7:25:13 pm
MipuuCrushboneNov 11, 2014 @ 7:51:38 pm
OzinaFreeportNov 11, 2014 @ 8:19:36 pm
ValleriOasisNov 11, 2014 @ 8:48:43 pm
CeriumEverfrostNov 11, 2014 @ 8:55:07 pm
PhllikSplitpawNov 11, 2014 @ 9:14:32 pm
Unknown or HiddenNagafenNov 11, 2014 @ 9:15:16 pm
SpacecaseButcherblockNov 11, 2014 @ 9:28:57 pm
MemudirgeGukNov 11, 2014 @ 10:12:52 pm
OgabValorNov 12, 2014 @ 12:20:54 am
EfegiStormsNov 12, 2014 @ 4:34:23 am