You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
MeeshMaj'DulNov 11, 2014 @ 7:37:02 pm
UnknownValorNov 11, 2014 @ 7:49:49 pm
GamegenieAntonia BayleNov 11, 2014 @ 7:52:10 pm
UnknownBarren SkyNov 11, 2014 @ 8:16:12 pm
FarlarisSebilisNov 11, 2014 @ 8:20:29 pm
HestSkyfireNov 11, 2014 @ 9:42:01 pm
ZabekisHalls of FateNov 11, 2014 @ 10:41:34 pm
MythgardStormsNov 11, 2014 @ 11:09:06 pm
UnknownSplitpawNov 12, 2014 @ 2:38:02 am
LujiTestNov 12, 2014 @ 3:31:32 pm
UnknownHarla DarNov 16, 2014 @ 2:41:29 am
LedanDrunderJan 20, 2016 @ 4:21:09 am
UnknownIsle of RefugeJun 29, 2016 @ 2:06:06 pm
Historical Item Discovery Data
UbixCrushboneNov 11, 2014 @ 7:12:47 pm
MeeshButcherblockNov 11, 2014 @ 7:37:02 pm
BrenviaUnrestNov 11, 2014 @ 7:44:03 pm
KvoneValorNov 11, 2014 @ 7:49:49 pm
AutolycusOasisNov 11, 2014 @ 8:13:53 pm
RainenGukNov 11, 2014 @ 8:35:42 pm
VeyshaFreeportNov 11, 2014 @ 9:31:03 pm
HestPermafrostNov 11, 2014 @ 9:42:01 pm
ZabekisEverfrostNov 11, 2014 @ 10:41:34 pm
MythgardStormsNov 11, 2014 @ 11:09:06 pm
Unknown or HiddenSplitpawNov 12, 2014 @ 2:38:02 am
WreakinnNagafenNov 12, 2014 @ 8:37:07 am