You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
UnknownHalls of FateNov 12, 2013 @ 3:00:04 pm
MinstrelSplitpawNov 12, 2013 @ 3:03:42 pm
UnknownAntonia BayleNov 12, 2013 @ 3:07:32 pm
KusteonoMaj'DulNov 12, 2013 @ 3:07:35 pm
TeelaValorNov 12, 2013 @ 3:07:38 pm
KasaTestNov 12, 2013 @ 3:57:52 pm
HagacepStormsNov 12, 2013 @ 6:39:42 pm
UnknownBarren SkyNov 12, 2013 @ 7:30:05 pm
KottyHarla DarNov 12, 2013 @ 7:54:17 pm
EcceeSebilisNov 12, 2013 @ 8:15:36 pm
UnknownSkyfireNov 12, 2013 @ 8:58:53 pm
EpilahDrunderMar 25, 2016 @ 9:14:45 pm
UnknownIsle of RefugeJul 4, 2016 @ 11:17:09 am
Historical Item Discovery Data
Unknown or HiddenEverfrostNov 12, 2013 @ 3:00:04 pm
MinstrelSplitpawNov 12, 2013 @ 3:03:42 pm
KusteonoButcherblockNov 12, 2013 @ 3:07:35 pm
TeelaValorNov 12, 2013 @ 3:07:38 pm
JorenaeFreeportNov 12, 2013 @ 3:20:21 pm
BrighttailGukNov 12, 2013 @ 3:34:15 pm
Unknown or HiddenUnrestNov 12, 2013 @ 3:34:35 pm
GnomadCrushboneNov 12, 2013 @ 3:43:59 pm
DarkgunOasisNov 12, 2013 @ 3:46:58 pm
GeniyodaNagafenNov 12, 2013 @ 6:24:56 pm
HagacepStormsNov 12, 2013 @ 6:39:42 pm
Unknown or HiddenPermafrostNov 12, 2013 @ 8:58:53 pm