You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
UnknownHarla DarNov 17, 2015 @ 6:39:12 pm
OnguentStormsNov 17, 2015 @ 6:48:22 pm
RoewaneMaj'DulNov 17, 2015 @ 8:51:46 pm
HabsattValorNov 17, 2015 @ 10:43:28 pm
BeastdorAntonia BayleNov 18, 2015 @ 1:40:20 am
SparkplugSkyfireNov 18, 2015 @ 5:40:40 am
PaendoraHalls of FateNov 18, 2015 @ 11:55:08 am
StumpetSplitpawNov 18, 2015 @ 5:10:28 pm
AnnoyingSebilisNov 18, 2015 @ 7:41:40 pm
ZawesBarren SkyNov 19, 2015 @ 3:56:17 pm
ScratchyaTestNov 27, 2015 @ 12:18:26 am
GrunjanaIsle of RefugeJul 4, 2016 @ 10:14:02 pm
Historical Item Discovery Data
OnguentStormsNov 17, 2015 @ 6:48:22 pm
HabsattValorNov 17, 2015 @ 10:43:28 pm
StumpetSplitpawNov 18, 2015 @ 5:10:28 pm