You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
GardonHalls of FateNov 13, 2012 @ 5:00:09 pm
KashimaValorNov 13, 2012 @ 5:27:18 pm
UnknownMaj'DulNov 13, 2012 @ 5:35:19 pm
MysteviousSkyfireNov 13, 2012 @ 5:52:18 pm
VylleAntonia BayleNov 13, 2012 @ 6:37:56 pm
ObadiahSplitpawNov 13, 2012 @ 7:44:01 pm
RagnaphoreStormsNov 14, 2012 @ 2:40:49 am
MemoniSebilisNov 14, 2012 @ 5:48:26 am
UnknownBarren SkyNov 14, 2012 @ 6:00:09 am
UnknownHarla DarNov 14, 2012 @ 7:37:15 am
OhohTestNov 16, 2012 @ 10:00:27 pm
PossiblyIsle of RefugeJul 2, 2016 @ 5:06:00 pm
Historical Item Discovery Data
GardonEverfrostNov 13, 2012 @ 5:00:09 pm
KashimaValorNov 13, 2012 @ 5:27:18 pm
Unknown or HiddenButcherblockNov 13, 2012 @ 5:35:19 pm
KelethosUnrestNov 13, 2012 @ 5:41:44 pm
MysteviousPermafrostNov 13, 2012 @ 5:52:18 pm
MrmackyGukNov 13, 2012 @ 6:38:27 pm
ObadiahSplitpawNov 13, 2012 @ 7:44:01 pm
LoredalkielOasisNov 13, 2012 @ 9:05:04 pm
EzekielxNagafenNov 13, 2012 @ 10:37:58 pm
HealamonsterCrushboneNov 13, 2012 @ 11:16:30 pm
DryzellaFreeportNov 13, 2012 @ 11:23:27 pm
RagnaphoreStormsNov 14, 2012 @ 2:40:49 am