You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
OutbreakValorNov 11, 2014 @ 6:49:22 pm
MiteemouseSkyfireNov 11, 2014 @ 6:51:21 pm
UnknownAntonia BayleNov 11, 2014 @ 8:08:00 pm
UnknownMaj'DulNov 11, 2014 @ 8:23:32 pm
UnknownStormsNov 11, 2014 @ 8:36:57 pm
UnknownSebilisNov 11, 2014 @ 9:31:51 pm
DarqHalls of FateNov 11, 2014 @ 11:04:47 pm
NarcissazzSplitpawNov 12, 2014 @ 1:02:49 am
TriznuBarren SkyNov 12, 2014 @ 1:32:03 am
АнрейHarla DarNov 13, 2014 @ 10:27:35 am
UnknownTestNov 17, 2014 @ 2:51:56 pm
LedanDrunderJan 20, 2016 @ 4:21:09 am
UnknownIsle of RefugeJun 30, 2016 @ 9:31:41 am
Historical Item Discovery Data
OutbreakValorNov 11, 2014 @ 6:49:22 pm
MiteemousePermafrostNov 11, 2014 @ 6:51:21 pm
AgishiaOasisNov 11, 2014 @ 7:36:57 pm
AlexxissCrushboneNov 11, 2014 @ 7:46:02 pm
GnomsukeFreeportNov 11, 2014 @ 7:53:11 pm
BandaidesGukNov 11, 2014 @ 7:59:53 pm
XzenithButcherblockNov 11, 2014 @ 8:23:32 pm
TrinkitUnrestNov 11, 2014 @ 8:28:19 pm
Unknown or HiddenStormsNov 11, 2014 @ 8:36:57 pm
DarqEverfrostNov 11, 2014 @ 11:04:47 pm
NarcissaSplitpawNov 12, 2014 @ 1:02:49 am
Unknown or HiddenNagafenNov 12, 2014 @ 6:35:25 am