You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
NelleValorNov 17, 2015 @ 4:42:57 pm
UnknownBarren SkyNov 17, 2015 @ 4:50:35 pm
IgaoSkyfireNov 17, 2015 @ 5:50:29 pm
CloverwineMaj'DulNov 17, 2015 @ 9:13:15 pm
SarfySebilisNov 17, 2015 @ 10:11:56 pm
AmevaAntonia BayleNov 17, 2015 @ 10:14:23 pm
SummerszHalls of FateNov 18, 2015 @ 12:09:48 am
SarxStormsNov 18, 2015 @ 4:43:33 am
IpokittySplitpawNov 18, 2015 @ 10:57:06 am
VovvkaHarla DarNov 19, 2015 @ 6:04:49 am
LifesanillTestNov 25, 2015 @ 12:04:08 am
BigkattIsle of RefugeJul 6, 2016 @ 7:57:19 pm
Historical Item Discovery Data
NelleValorNov 17, 2015 @ 4:42:57 pm
SarxStormsNov 18, 2015 @ 4:43:33 am
IpokittySplitpawNov 18, 2015 @ 10:57:06 am