You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
LuvilMaj'DulNov 12, 2013 @ 3:12:56 pm
FropiSkyfireNov 12, 2013 @ 3:23:25 pm
IkzarkSebilisNov 12, 2013 @ 3:25:15 pm
MistalHalls of FateNov 12, 2013 @ 3:27:17 pm
MossStormsNov 12, 2013 @ 3:28:26 pm
SynalonAntonia BayleNov 12, 2013 @ 3:28:49 pm
TarsoniusValorNov 12, 2013 @ 3:44:29 pm
WombleSplitpawNov 12, 2013 @ 3:44:44 pm
WushoomTestNov 12, 2013 @ 5:55:08 pm
BoltenBarren SkyNov 12, 2013 @ 6:50:37 pm
AnseisHarla DarNov 13, 2013 @ 9:34:14 am
HayleyyDrunderApr 9, 2016 @ 10:40:44 am
BlinkybillIsle of RefugeJul 1, 2016 @ 2:02:25 pm
Historical Item Discovery Data
YukinohCrushboneNov 12, 2013 @ 2:56:38 pm
Unknown or HiddenGukNov 12, 2013 @ 3:01:03 pm
LuvilButcherblockNov 12, 2013 @ 3:12:56 pm
FropiPermafrostNov 12, 2013 @ 3:23:25 pm
AcheniaUnrestNov 12, 2013 @ 3:25:40 pm
MistalEverfrostNov 12, 2013 @ 3:27:17 pm
MossStormsNov 12, 2013 @ 3:28:26 pm
TarsoniusValorNov 12, 2013 @ 3:44:29 pm
WombleSplitpawNov 12, 2013 @ 3:44:44 pm
AdlithaFreeportNov 12, 2013 @ 3:52:38 pm
MaileOasisNov 12, 2013 @ 5:22:28 pm
GenielronNagafenNov 12, 2013 @ 6:44:01 pm