You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
PhysicalzValorNov 13, 2012 @ 3:37:31 pm
NadrakMaj'DulNov 13, 2012 @ 4:18:50 pm
TuplatSplitpawNov 13, 2012 @ 4:23:54 pm
UnknownSkyfireNov 13, 2012 @ 4:52:25 pm
RaitonAntonia BayleNov 13, 2012 @ 5:14:14 pm
RagnaphoreStormsNov 13, 2012 @ 5:27:01 pm
DecepttiveHalls of FateNov 13, 2012 @ 5:37:13 pm
UnknownSebilisNov 13, 2012 @ 8:31:10 pm
BreuTestNov 13, 2012 @ 9:11:22 pm
ПаккитоBarren SkyNov 13, 2012 @ 11:40:47 pm
UnknownHarla DarNov 14, 2012 @ 12:00:04 am
LedanDrunderJan 20, 2016 @ 4:21:09 am
BlinkybillIsle of RefugeJul 1, 2016 @ 1:57:43 pm
Historical Item Discovery Data
PhysicalValorNov 13, 2012 @ 3:37:31 pm
NadrakButcherblockNov 13, 2012 @ 4:18:50 pm
TuplatSplitpawNov 13, 2012 @ 4:23:54 pm
Unknown or HiddenFreeportNov 13, 2012 @ 4:29:51 pm
KhemoOasisNov 13, 2012 @ 4:41:27 pm
Unknown or HiddenPermafrostNov 13, 2012 @ 4:52:25 pm
PlexxNagafenNov 13, 2012 @ 4:56:42 pm
RagnaphoreStormsNov 13, 2012 @ 5:27:01 pm
DecepttiveEverfrostNov 13, 2012 @ 5:37:13 pm
NikolausCrushboneNov 13, 2012 @ 5:37:38 pm
AgamimnonUnrestNov 13, 2012 @ 5:41:47 pm
LinarieGukNov 13, 2012 @ 5:42:00 pm