You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
NukethenhealAntonia BayleNov 11, 2014 @ 6:47:50 pm
ImsobuffSplitpawNov 11, 2014 @ 7:14:29 pm
UnknownValorNov 11, 2014 @ 7:51:11 pm
IneedatankMaj'DulNov 11, 2014 @ 7:54:01 pm
VdekHalls of FateNov 11, 2014 @ 8:59:57 pm
ToadieSkyfireNov 11, 2014 @ 9:11:33 pm
NastrosinBarren SkyNov 11, 2014 @ 9:45:09 pm
SalasaSebilisNov 12, 2014 @ 1:55:48 am
ShaingoStormsNov 12, 2014 @ 4:33:47 am
UnknownHarla DarNov 12, 2014 @ 8:42:23 am
BrianaTestNov 16, 2014 @ 1:09:54 pm
LedanDrunderJan 20, 2016 @ 4:21:09 am
LeonitasIsle of RefugeJun 29, 2016 @ 1:47:47 pm
Historical Item Discovery Data
UsagiCrushboneNov 11, 2014 @ 7:11:12 pm
ImsobuffSplitpawNov 11, 2014 @ 7:14:29 pm
WhodaUnrestNov 11, 2014 @ 7:24:49 pm
ZheylenOasisNov 11, 2014 @ 7:25:21 pm
Unknown or HiddenValorNov 11, 2014 @ 7:51:11 pm
IneedatankButcherblockNov 11, 2014 @ 7:54:01 pm
GourdonFreeportNov 11, 2014 @ 8:14:32 pm
VdekEverfrostNov 11, 2014 @ 8:59:57 pm
ToadiePermafrostNov 11, 2014 @ 9:11:33 pm
ShinookGukNov 11, 2014 @ 9:48:17 pm
ShaingoStormsNov 12, 2014 @ 4:33:47 am
GaamoskobNagafenNov 12, 2014 @ 8:55:44 am