You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
BeliorAntonia BayleNov 11, 2014 @ 7:38:14 pm
HeebuMaj'DulNov 11, 2014 @ 8:22:18 pm
SynoshaValorNov 11, 2014 @ 8:38:04 pm
GuttzSplitpawNov 11, 2014 @ 9:14:42 pm
NhilisticaSkyfireNov 11, 2014 @ 9:57:17 pm
ЛафонтенBarren SkyNov 11, 2014 @ 10:11:29 pm
UnknownHalls of FateNov 11, 2014 @ 10:15:53 pm
GinbisSebilisNov 11, 2014 @ 11:45:46 pm
VaehinaStormsNov 12, 2014 @ 12:39:26 am
UnknownHarla DarNov 12, 2014 @ 6:15:06 am
LujiTestNov 12, 2014 @ 10:21:50 am
UnknownDrunderAug 23, 2015 @ 3:53:41 pm
JorgeIsle of RefugeJun 30, 2016 @ 3:21:44 pm
Historical Item Discovery Data
GodzhammerOasisNov 11, 2014 @ 7:22:06 pm
Unknown or HiddenCrushboneNov 11, 2014 @ 7:28:46 pm
HeartofdestinyFreeportNov 11, 2014 @ 7:45:30 pm
HeebuButcherblockNov 11, 2014 @ 8:22:18 pm
TroulexUnrestNov 11, 2014 @ 8:22:19 pm
SynoshaValorNov 11, 2014 @ 8:38:04 pm
PenneyNagafenNov 11, 2014 @ 9:09:48 pm
GuttzSplitpawNov 11, 2014 @ 9:14:42 pm
ZeppboyGukNov 11, 2014 @ 9:44:24 pm
NhilisticaPermafrostNov 11, 2014 @ 9:57:17 pm
BlackcloudzEverfrostNov 11, 2014 @ 10:15:53 pm
VaehinaStormsNov 12, 2014 @ 12:39:26 am