You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
UnknownValorNov 13, 2012 @ 4:03:32 pm
SarahxzAntonia BayleNov 13, 2012 @ 4:13:33 pm
SlinkyHalls of FateNov 13, 2012 @ 5:04:12 pm
MemaiSebilisNov 13, 2012 @ 5:06:34 pm
LovsinsSplitpawNov 13, 2012 @ 5:07:32 pm
NebelMaj'DulNov 13, 2012 @ 5:08:27 pm
UbioheStormsNov 13, 2012 @ 5:13:19 pm
FissoSkyfireNov 13, 2012 @ 5:30:48 pm
UnknownBarren SkyNov 13, 2012 @ 11:38:01 pm
UnknownHarla DarNov 14, 2012 @ 12:07:45 am
UnknownTestNov 14, 2012 @ 1:27:49 am
LedanDrunderJan 20, 2016 @ 4:21:09 am
UnknownIsle of RefugeJul 1, 2016 @ 10:16:48 am
Historical Item Discovery Data
Unknown or HiddenValorNov 13, 2012 @ 4:03:32 pm
HiddiusFreeportNov 13, 2012 @ 5:00:21 pm
SlinkyEverfrostNov 13, 2012 @ 5:04:12 pm
LovsinsSplitpawNov 13, 2012 @ 5:07:32 pm
NebelButcherblockNov 13, 2012 @ 5:08:27 pm
UbioheStormsNov 13, 2012 @ 5:13:19 pm
FissoPermafrostNov 13, 2012 @ 5:30:48 pm
NucleaUnrestNov 13, 2012 @ 5:42:27 pm
QuizallOasisNov 13, 2012 @ 6:23:49 pm
KokopelliCrushboneNov 13, 2012 @ 6:34:29 pm
DrewwwGukNov 13, 2012 @ 6:36:07 pm
AsratxNagafenNov 13, 2012 @ 6:36:51 pm