You are viewing EQ2U as a guest.
Advanced Carpenter Volume 93
UNCOMMON
Level
93

Carpenter
Recipes:
Game Link:
Discovery Dates for this Item
HavoxeqSkyfireNov 13, 2012 @ 3:22:24 pm
SuchtberaterValorNov 13, 2012 @ 4:00:31 pm
YendodirgeMaj'DulNov 13, 2012 @ 4:02:36 pm
RaitonAntonia BayleNov 13, 2012 @ 4:27:22 pm
KahonenSplitpawNov 13, 2012 @ 4:28:58 pm
MachiavelisStormsNov 13, 2012 @ 4:58:12 pm
JayasheelSebilisNov 13, 2012 @ 5:01:38 pm
CylienaHalls of FateNov 13, 2012 @ 5:55:13 pm
BreuTestNov 13, 2012 @ 7:09:57 pm
МонтегоBarren SkyNov 13, 2012 @ 10:59:12 pm
UnknownHarla DarNov 14, 2012 @ 4:21:13 am
SveroDrunderJan 22, 2016 @ 3:49:15 pm
SkittleIsle of RefugeJul 3, 2016 @ 10:12:48 am
Historical Item Discovery Data
HavoxxPermafrostNov 13, 2012 @ 3:22:24 pm
EwaniOasisNov 13, 2012 @ 3:43:43 pm
SinupoxUnrestNov 13, 2012 @ 3:53:55 pm
Unknown or HiddenFreeportNov 13, 2012 @ 3:57:54 pm
SuchtberaterValorNov 13, 2012 @ 4:00:31 pm
YendodirgeButcherblockNov 13, 2012 @ 4:02:36 pm
KahonenSplitpawNov 13, 2012 @ 4:28:58 pm
BummpGukNov 13, 2012 @ 4:42:56 pm
RaslosCrushboneNov 13, 2012 @ 4:56:59 pm
MachiavelisStormsNov 13, 2012 @ 4:58:12 pm
NokerriNagafenNov 13, 2012 @ 5:04:12 pm
CylienaEverfrostNov 13, 2012 @ 5:55:13 pm