You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
PjayMaj'DulNov 11, 2014 @ 6:59:50 pm
OmbreflammeStormsNov 11, 2014 @ 7:01:10 pm
KiratSplitpawNov 11, 2014 @ 7:55:13 pm
KamrrynHalls of FateNov 11, 2014 @ 8:10:51 pm
UnfoldedAntonia BayleNov 11, 2014 @ 8:19:21 pm
FumikuValorNov 11, 2014 @ 10:30:53 pm
SnowdropSebilisNov 11, 2014 @ 10:42:05 pm
FissoSkyfireNov 11, 2014 @ 10:59:35 pm
FiliniBarren SkyNov 12, 2014 @ 12:09:37 am
LujiTestNov 12, 2014 @ 12:11:55 pm
АнрейHarla DarNov 13, 2014 @ 12:12:59 pm
UnknownDrunderJan 23, 2016 @ 5:59:47 pm
DorgottiIsle of RefugeJun 29, 2016 @ 2:07:54 am
Historical Item Discovery Data
PjayButcherblockNov 11, 2014 @ 6:59:50 pm
OmbreflammeStormsNov 11, 2014 @ 7:01:10 pm
HoneyblossomCrushboneNov 11, 2014 @ 7:40:33 pm
KiratSplitpawNov 11, 2014 @ 7:55:13 pm
SkreeFreeportNov 11, 2014 @ 8:03:10 pm
KorrynEverfrostNov 11, 2014 @ 8:10:51 pm
TinkleUnrestNov 11, 2014 @ 8:12:48 pm
UbakaOasisNov 11, 2014 @ 8:51:03 pm
FumikuValorNov 11, 2014 @ 10:30:53 pm
QanfataGukNov 11, 2014 @ 10:42:50 pm
FissoPermafrostNov 11, 2014 @ 10:59:35 pm
Unknown or HiddenNagafenNov 12, 2014 @ 5:14:20 am