You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
XyryaValorNov 13, 2012 @ 3:59:04 pm
LovidicusAntonia BayleNov 13, 2012 @ 4:22:09 pm
GalvanienHalls of FateNov 13, 2012 @ 4:29:51 pm
ReddranthMaj'DulNov 13, 2012 @ 4:49:31 pm
BitumenzSplitpawNov 13, 2012 @ 5:00:16 pm
MichaeltheredSkyfireNov 13, 2012 @ 5:24:47 pm
NabetaSebilisNov 13, 2012 @ 5:45:58 pm
MythgardStormsNov 13, 2012 @ 6:31:04 pm
BreuTestNov 13, 2012 @ 9:11:45 pm
LiynBarren SkyNov 14, 2012 @ 1:45:23 am
ФлудHarla DarNov 14, 2012 @ 3:09:57 am
LedanDrunderJan 20, 2016 @ 4:21:09 am
BuddeyIsle of RefugeJul 4, 2016 @ 2:39:38 pm
Historical Item Discovery Data
XyryaValorNov 13, 2012 @ 3:59:04 pm
BillianceOasisNov 13, 2012 @ 4:17:17 pm
WarsignEverfrostNov 13, 2012 @ 4:29:51 pm
NerialaNagafenNov 13, 2012 @ 4:39:23 pm
ReddranthButcherblockNov 13, 2012 @ 4:49:31 pm
GorionUnrestNov 13, 2012 @ 4:57:14 pm
BitumenSplitpawNov 13, 2012 @ 5:00:16 pm
NyotaFreeportNov 13, 2012 @ 5:24:39 pm
MichaeltheredPermafrostNov 13, 2012 @ 5:24:47 pm
PlatohGukNov 13, 2012 @ 5:28:03 pm
ManraaCrushboneNov 13, 2012 @ 5:50:43 pm
MythgardStormsNov 13, 2012 @ 6:31:04 pm