You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
ShinobouMaj'DulNov 11, 2014 @ 6:39:35 pm
KartockValorNov 11, 2014 @ 6:44:15 pm
GherkinHalls of FateNov 11, 2014 @ 6:45:19 pm
KyrshalAntonia BayleNov 11, 2014 @ 6:45:39 pm
AlmagemelaSkyfireNov 11, 2014 @ 6:45:53 pm
SyrelleSplitpawNov 11, 2014 @ 7:11:16 pm
HanaleiSebilisNov 11, 2014 @ 7:32:38 pm
ThoranaStormsNov 11, 2014 @ 7:58:58 pm
UnknownBarren SkyNov 11, 2014 @ 8:24:54 pm
AiettaHarla DarNov 12, 2014 @ 1:47:21 am
KikyaTestNov 13, 2014 @ 5:12:41 am
MartufIsle of RefugeJun 30, 2016 @ 11:12:07 pm
Historical Item Discovery Data
Unknown or HiddenGukNov 11, 2014 @ 6:37:55 pm
GenitracerNagafenNov 11, 2014 @ 6:38:36 pm
ShinobouButcherblockNov 11, 2014 @ 6:39:35 pm
Unknown or HiddenFreeportNov 11, 2014 @ 6:39:39 pm
RotherianUnrestNov 11, 2014 @ 6:41:59 pm
YeliaCrushboneNov 11, 2014 @ 6:43:42 pm
KartockValorNov 11, 2014 @ 6:44:15 pm
GherkinEverfrostNov 11, 2014 @ 6:45:19 pm
AlmagemelaPermafrostNov 11, 2014 @ 6:45:53 pm
SyrelleSplitpawNov 11, 2014 @ 7:11:16 pm
ThoranaStormsNov 11, 2014 @ 7:58:58 pm
FazonthirOasisNov 11, 2014 @ 8:49:14 pm