You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
UnknownAntonia BayleNov 11, 2014 @ 6:39:33 pm
LofiValorNov 11, 2014 @ 6:53:55 pm
UnknownSplitpawNov 11, 2014 @ 6:55:01 pm
JimboliniMaj'DulNov 11, 2014 @ 6:56:52 pm
QwartHalls of FateNov 11, 2014 @ 6:58:10 pm
OverdarkSebilisNov 11, 2014 @ 6:59:49 pm
FeybellaSkyfireNov 11, 2014 @ 7:02:39 pm
ZoouzouStormsNov 11, 2014 @ 7:09:54 pm
UnknownBarren SkyNov 11, 2014 @ 7:25:43 pm
UnknownHarla DarNov 11, 2014 @ 7:28:41 pm
LujiTestNov 11, 2014 @ 9:08:06 pm
UnknownDrunderSep 23, 2015 @ 10:36:08 am
SabxIsle of RefugeJun 30, 2016 @ 12:35:39 am
Historical Item Discovery Data
ZhanthiasOasisNov 11, 2014 @ 6:44:34 pm
HalfCrushboneNov 11, 2014 @ 6:47:41 pm
SlimlineUnrestNov 11, 2014 @ 6:47:49 pm
LofiValorNov 11, 2014 @ 6:53:55 pm
Unknown or HiddenSplitpawNov 11, 2014 @ 6:55:01 pm
JimboliniButcherblockNov 11, 2014 @ 6:56:52 pm
KerrillGukNov 11, 2014 @ 6:57:55 pm
QwartEverfrostNov 11, 2014 @ 6:58:10 pm
AappleFreeportNov 11, 2014 @ 7:01:44 pm
FeybellaPermafrostNov 11, 2014 @ 7:02:39 pm
ZoouzouStormsNov 11, 2014 @ 7:09:54 pm
Unknown or HiddenNagafenNov 12, 2014 @ 12:12:13 am